White Borzoi, Hunting Dog In Spring Autumn Forest

White Borzoi, Hunting Dog In Spring Autumn Forest.